മീനാക്ഷി കല്യാണം

Released
Meenakshi Kalyanam
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
120മിനിട്ടുകൾ
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
കുന്നംകുളം, ഗുരുവായൂർ