പി വി പ്രീത

P V Peetha
P V Preetha-Singer
പ്രീത കണ്ണൻ
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 22

ഗായിക പി വി പ്രീത ഇവൻ്റ്റ് ഓർഗനൈസർ ആയ കണ്ണൻ നായരാണ് ഭർത്താവ്. മകൻ ഗായകനായ മാധവ് നായർ

PV Preetha