കാര്യസ്ഥൻ

Released
Kaaryasthan (Malayalam Movie)
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
ബാനർ: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
169മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 5 November, 2010