ഇന്ത പഞ്ചായത്തിലെ

പഞ്ചായത്തിലെ പഞ്ചായത്തിലെ
പഞ്ചായത്തിലെ പഞ്ചായത്തിലെ
പഞ്ചായത്തിലെ പഞ്ചായത്തിലെ
പഞ്ച് പഞ്ച് പഞ്ച് പഞ്ച് പഞ്ചായത്തിലെ

ഇന്ത പഞ്ചായത്തിലെ ഹുങ്കു പെരുത്തവൾ ആരിവളോ
അന്ത തുഞ്ചാരത്തുള്ള കൊമ്പത്തെ വമ്പത്തി ആരിവളോ
പണ്ടു ആദാമിനെക്കൊണ്ടാപ്പിളു തീറ്റിച്ച പെണ്ണിവളോ
അന്നേ ആണിന്റെ വാരിയെല്ലൂരിക്കാൻ വന്നൊരു
പെണ്ണിവളോ...
കൊഞ്ചം വിവരക്കേടിൻ കാമ്പും പിന്നെ അഹന്ത വേരിൻ കൂമ്പും
എന്നും ഉരുട്ടിക്കുഴച്ചു കഴിച്ചു കൊഴുത്ത പെണ്ണിവളോ
പെണ്ണിവളോ പെണ്ണിവളോ പെണ്ണിവളോ

ഇന്ത പഞ്ചായത്തിലെ.. പഞ്ചായത്തിലെ
ഇന്ത പഞ്ചായത്തിലെ.. പഞ്ചായത്തിലെ
ഇന്ത പഞ്ചായത്തിലെ ..കഞ്ചു പഠിച്ചവനാരിവനോ
ചുമ്മാ നെഞ്ചും  വിരിച്ചു നിന്നിഞ്ചി കടിക്കുന്നതാരിവനോ
കള്ള വാശിയും നടിച്ചു മീശ പിരിക്കുന്നതാരിവനോ
ഉള്ള കള്ളത്തരങ്ങളിന്നുള്ളിലൊളിക്കുന്നതാരിവനോ
ഇന്നു കറങ്ങിത്തിരിയും ഭൂമി ഇതിനുടമ പെരിയ സാമി
അന്ത വലിയ രഹസ്യമെനിക്കു ചൊരിഞ്ഞതാരിവനോ
ആരിവനോ ആരിവനോ ആരിവനോ..
ഇന്ത പഞ്ചായത്തിലെ ഇന്ത പഞ്ചായത്തിലെ

നല്ല ചുവന്ന കളറുള്ളധരം
പക്ഷേ ചായം പുരട്ടേണം
ഈ കവിളു തുടുത്തു മിനുങ്ങാൻ
ആണിൻ കൈയ്യു പതിക്കേണം
ഞാൻ പട്ടണം പഠിച്ച പെണ്ണായ്
എന്നെ തൊട്ടാൽ ഒട്ടണ കണ്ണാ
എന്തു കണ്ടാലും കേട്ടാലും
പൊട്ടിത്തെറിക്കും ഞാൻ
ഒരു കഥയില്ലാത്ത പെണ്ണേ
മനസ്സലിവില്ലാത്ത പൊന്നേ
നിന്റെ ലെവലില്ലാത്ത നാവടി കേൾക്കാൻ ആരിവരോ
ആരിവരോ ആരിവരോ ആരിവരോ...
ഇന്ത പഞ്ചായത്തിലെ പഞ്ചായത്തിലെ
ഇന്ത പഞ്ചായത്തിലെ ..പഞ്ചായത്തിലെ
ഓ അന്നാത്തെ അന്നാത്തെ
ഒന്നേ ആടിവാ അന്നത്തേ ..
എന്നത്തെ എന്നത്തെ അടി പാക്കിരിയെ എന്നത്തെ
താന്തന താനാ താന്തന താനാ താന്തന താനാരേ
താന്തന താനാ താന്തന താനാ താന്തന താനാരേ

ഒന്നു കടിച്ചു കീറണ നോട്ടം
നോക്കി കണ്ണു കലക്കേണ്ട
ചുമ്മ എടുത്തു ചാടണ ചാട്ടം
ചാടി കാലിട്ടെടുക്കേണ്ട...
നീ ഉണക്ക ചുള്ളി കോലിൽ
ഒരു തുണി തയിച്ച കോലം.
എന്നെ കൊന്നാലും തിന്നാലും വെല്ലുവിളിക്കും ഞാൻ
കള്ളു കുടിച്ചു പോലൊരു ഭൂമി
തല കറങ്ങി നിൽക്കണ ഭൂമി
അതിൽ മുപ്പതേക്കർ പിടിച്ച പാമരൻ ആരിവനോ
ആരിവനോ ആരിവനോ ആരിവനോ..

ഇന്ത പഞ്ചായത്തിലെ മൊഞ്ചു പെരുത്തൊരു സുന്ദരിയോ
ഇവൾ പഞ്ചാരപ്പഴ പായസക്കപ്പിലെ മുന്തിരിയോ
കൊഞ്ചും പുന്നാരച്ചിരി പൊന്മണി തൂകണ പെണ്മണിയോ
നെഞ്ചിൽ അഞ്ചാം കാലത്തിൽ പാട്ടുകൾ പാടണ പൈങ്കിളിയോ
നല്ല മിടുമിടുക്കുള്ള പെണ്ണേ
കരിമീൻ പിടക്കണ കണ്ണേ..
നിന്റെ മനസ്സിൽ കൊളുത്തു കൊരുത്ത സുന്ദരൻ ഏതവനോ
ഏതവനോ ഏതവനോ ഏതവനോ
ഇന്ത പഞ്ചായത്തിലെ.. പഞ്ചായത്തിലെ
ഇന്ത പഞ്ചായത്തിലെ.. പഞ്ചായത്തിലെ

ഇന്ത പഞ്ചായത്തിലെ മൊഞ്ചു പെരുത്തൊരു സുന്ദരിയോ
ഇവൾ പഞ്ചാരപ്പഴ പായസക്കപ്പിലെ മുന്തിരിയോ
കൊഞ്ചും പുന്നാരച്ചിരി പൊന്മണി തൂകണ പെണ്മണിയോ
നെഞ്ചിൽ അഞ്ചാം കാലത്തിൽ പാട്ടുകൾ പാടണ പൈങ്കിളിയോ
തന തന്താനനാ
നാനാന തന്താനനന
പഞ്ചായത്തിലെ പഞ്ചായത്തിലെ

j0seump8kus