മാമലകൾക്കപ്പുറത്ത്

Mamalakalkkappurathu
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 9 July, 1988