നഗരത്തിൽ സംസാരവിഷയം

Released
Nagarathil samsara vishayam
കഥാസന്ദർഭം: 

രണ്ടു ഫിലിം റിപ്രെസെന്റാറ്റീവ്മാർ ഒരു തിയേറ്ററിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടു പോകുന്ന ഫിലിം പെട്ടി മാറി, ഹവാലാ രൂപ നിറച്ച പെട്ടി കൈയ്യിൽ വന്നു ചേരുന്നതോടെ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങൾ. പണം നഷ്ട്ടപ്പെട്ട ഗുണ്ടകൾ അവരെ പിടിക്കാനും, പിടി കൊടുക്കാതെ അവരിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ റിപ്രെസെന്റാറ്റീവ്മാരും നടത്തുന്ന രസകരമായ കളികൾ ആണ് നഗരത്തിൽ സംസാര വിഷയം

നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 20 September, 1991