സാന്ദ്രം

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 5 October, 1990
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ഊട്ടി