തലയണമന്ത്രം

Released
Thalayana Manthram
കഥാസന്ദർഭം: 

ആർഭാടജീവിതം ആഗ്രഹിച്ച ഭാര്യയുടെ നിർബന്ധം മൂലം വായ്പയെടുക്കേണ്ടി വന്ന സുകുമാരൻ കടം തിരിച്ചടക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നതോടെ പ്രതിസന്ധിയിലാവുന്നു.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
132മിനിട്ടുകൾ