മാലയോഗം

Released
Maalayogam
കഥാസന്ദർഭം: 

സുഹൃത്തുക്കളായ രമേശനും ജോസും സ്ഥിരജോലിയില്ലാത്തവരും സഹോദരിമാരെ വിവാഹം കഴിച്ചയയ്ക്കാൻ പണമില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന പ്രാരബ്ധക്കാരുമാണ്. സ്ഥിരവരുമാനത്തിനായി അവർ കണ്ടെത്തുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളും അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും കഥയെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നു.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: