പാവം പാവം രാജകുമാരൻ

Pavam Pavam Rajakumaran (Malayalam Movie)
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
120മിനിട്ടുകൾ

pavam pavam rajakumaran poster