പാവം പാവം രാജകുമാരൻ

Released
Pavam Pavam Rajakumaran (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

കൂട്ടുകാരുടെ ക്രൂരമായ തമാശയ്ക്ക് വിധേയനായ ഒരു പാവം പിശുക്കന്റെ കഥ.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
120മിനിട്ടുകൾ

pavam pavam rajakumaran poster