കറുത്ത പക്ഷികൾ

Karutha Pakshikal
കഥ: 
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 17 November, 2006

karutha pakshikal poster