കടിഞ്ഞൂൽ കല്യാണം

Kadinjool Kalyanam
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 27 September, 1991