കേരളവർമ്മ പഴശ്ശിരാജ

Released
Keralavarma Pazhasi Raja
കഥാസന്ദർഭം: 

കേരളത്തിലെ ഒരു നാട്ടുരാജാവായിരുന്ന കേരളവർമ്മ പഴശ്ശിരാജ ബ്രീട്ടിഷുകാർക്കെതിരെ വയനാട്ടിലെ ആദിവാസികളേയും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണത്തിനോട് വിരോധമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു പലരേയും ചേർത്ത് നടത്തിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ചരിത്രാഖ്യാനം.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 16 October, 2009