സജി കാട്ടാക്കട

Saji Kattakada

മേക്കപ്പ് മാൻ. ജോണി ആന്റണിയുടെ താപ്പാന എന്ന ചിത്രത്തിനു ചമയം നിർവ്വഹിച്ചു.