സജി കാട്ടാക്കട

Name in English: 
Saji Kattakada
സജി കുമാർ
Artist's field: 
Alias: 
സജി കുമാർ

മേക്കപ്പ് മാൻ. ജോണി ആന്റണിയുടെ താപ്പാന എന്ന ചിത്രത്തിനു ചമയം നിർവ്വഹിച്ചു.