ഡോ സിജു ജവഹർ

Dr Siju Jawahar
സംവിധാനം: 1
തിരക്കഥ: 1

വെങ്ങോല Betseda Hospital ലെ കൺസൽട്ടൻറ് സൈക്ക്യാർട്ടിസ്റ്റായ സിജു ജവഹർ. ഭാര്യ ഡോ ലക്ഷ്മി സിജു (ലക്ഷ്മി ഗുപ്തൻ)

Siju Jawahar