ഡോ ലക്ഷ്മി ഗുപ്തൻ

Dr Lakshmi Gupthan
ലക്ഷ്മി സിജു
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 4

തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സൈക്യാട്രി അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായ ഡോ ലക്ഷ്മി സിജു. ഭർത്താവ് ഡോ സിജു ജവഹർ

Lakshmi Siju