പട്ടണത്തിൽ സുന്ദരൻ

Released
Pattanathil Sundaran
കഥാസന്ദർഭം: 

തന്നെക്കാൾ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഭാര്യയുടെ ഉദ്യോഗം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഭർത്താവ് നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളും അതിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളും.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 25 December, 2003