സത്യം ശിവം സുന്ദരം

Released
Sathyam Sivam Sundaram (Malayalam Movie)
നിർമ്മാണം: