ഡോ പി എസ് നായർ

Dr. P S Nair
കഥ: 2
സംഭാഷണം: 3
തിരക്കഥ: 3