വേലുത്തമ്പി ദളവ

Veluthambi Dalava
കഥാസന്ദർഭം: 

1802 മുതൽ 1809 കാലയളവിൽ തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തെ ദളവയായിരുന്ന വേലു തമ്പി ദളവയുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ചിത്രം

നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 

veluthambi dhalava poster