മുത്തശ്ശി

Released
Muthassi
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 28 May, 1971

muthasi movie poster m3db