അഴകുള്ള സെലീന

Released
Azhakulla saleena
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 19 October, 1973