പണിതീരാത്ത വീട്

Released
Panitheeratha Veedu
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 19 January, 1973