നാഗമഠത്തു തമ്പുരാട്ടി

Released
Nagamadathu Thamburatty
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 8 January, 1982