ആരാധിക

Released
Aradhika
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 11 May, 1973