എ ഗോവിന്ദസ്വാമി

A Govindaswamy
ചാമുണ്ഡേശ്വരി സ്റ്റുഡിയോ