ഗുരുവായൂർ കേശവൻ

Released
Guruvayur Kesavan
കഥാസന്ദർഭം: 

നിലമ്പൂർ കോവിലകത്തിലെ ആനയായ കേശവനെ ഗുരുവായൂരപ്പനോടുള്ള ഭക്തി മൂലം തമ്പുരാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടയിരുത്തുകയും ശേഷം ഗുരുവായൂർ കേശവനെന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തിയാർജിച്ച സംഭവ കഥയാണ് ഗുരുവായൂർ കേശവൻ.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 

guruvayur kesavan - ജനനം 1904 ഡിസംബർ 2