കണ്ണൂർ ഡീലക്സ്

Kannur Deluxe
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 16 May, 1969