അസ്തി

Asthi (Existence)
കഥാസന്ദർഭം: 

തൊഴിലാളി ഒരു നാള്‍ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാനേജരാകുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന മാനസികാവസ്ഥയും ഉള്‍പ്പിരിവുകളും മറ്റുമായിരുന്നു പ്രമേയം.

സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 9 September, 1983