കടത്തനാട്ട് മാക്കം

Kadathanatt Makkam
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 7 April, 1978