അമ്മേ ശരണം തായേ ശരണം

അമ്മേ ശരണം തായേ ശരണം
ആയില്യം കാവിലെഴുമമ്മേ ശരണം (2)
അഗതികൾക്കാശ്രയം ആയില്യം കാവ്
ആരോരുമില്ലാത്തവർക്കായില്യം കാവ് (2)
അടി തൊട്ടു മുടിയോളം ഉടൽ കണ്ടു തൊഴുന്നെൻ
ആയില്യം കാവിലെയമ്മയെ തൊഴുന്നേൻ (2)
അഗതിക്കമ്മ ആശ്രിതർക്കമ്മ
ആയില്യം കാവിലെ ജഗദംബ (2)
അഗതിക്കാശ്രയം ആയില്യം കാവ്
ആശാനികേതം ആയില്യം കാവ് (2)
ആനന്ദനിലയം ആയില്യം കാവ്
അശരണ നിലയം ആയില്യം കാവ് (2)
അമ്മേ അമ്മേ അമ്മേ അമ്മേ......

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Amme Sharanam Thaaye Sharanam

Additional Info