നീട്ടിയ കൈകളിൽ

നീട്ടിയ കൈകളിൽ അന്നവും വസ്ത്രവും
നീളെ നൽകുന്നു നിറഞ്ഞ മനസ്സുകൾ
നീട്ടിയ കൈകളിൽ അന്നവും വസ്ത്രവും
നീളെ നൽകുന്നു നിറഞ്ഞ മനസ്സുകൾ

പാവങ്ങൾ തൻ മിഴിനീരു തുടയ്ക്കുന്ന
ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ കനിയുന്നു ദൈവവും
പാവങ്ങൾ തൻ മിഴിനീരു തുടയ്ക്കുന്ന
ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ കനിയുന്നു ദൈവവും

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Neettiya kaikalil

Additional Info