മംഗല്യസൂത്രം

Released
Mangalya Soothram
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Sunday, 7 May, 1995