കസ്തൂരിമാൻ

Released
Kasthuriman (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

തന്റെ കാമുകന്റെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനായി വീട്ടു ജോലികൾ ചെയ്ത് പണം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കഥ.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 4 April, 2003