സ്ഫോടനം

Released
Sphodanam
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 9 April, 1981