തീക്കടൽ

Released
Theekkadal
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 3 April, 1980

theekkadal poster