മേഘസന്ദേശം

Released
Meghasandesham
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
തെന്മല,പാലരുവി,കുറ്റാലം