ഷോഗൺ ഫിലിംസ് ലിമിറ്റഡ്

Title in English: 
Shogun Films Ltd