നാട്ടുരാജാവ്

Released
Natturajavu
കഥാസന്ദർഭം: 

അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ചെയ്ത ക്രൂരതകൾക്ക് തന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് പരിഹാരം ചെയ്യുന്ന ചാർളിക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന വെല്ലുവിളികൾ.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: