യമനം

കഥാസന്ദർഭം: 

ജോർജ്ജ് ഓണക്കൂറിന്റെ കാമന എന്ന നോവലിനെ ആധാരമാക്കി ഭരത് ഗോപി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം. ജന്മനാ പോളിയോ ബാധിച് കാലുകൾ തളർന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ചിന്തകളിലൂടെയാണീ ചിത്രം ചരിക്കുന്നത്.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
99മിനിട്ടുകൾ

O7YzbhUa-ks