ഫോട്ടോഗ്രാഫർ

Photographer (Malayalam Movie)
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
ചൊവ്വ, 24 October, 2006

photographer poster