ഹൗളി പോട്ടൂർ

പരുന്ത് എന്ന സിനിമയുടെ നിർമ്മാണം നിർവഹിച്ചു.