സിന്ദൂരരേഖ

Sindhoorarekha
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
136മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 29 September, 1995
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ഗുരുവായൂർ, ഷോർണൂർ, വരിക്കാശ്ശെരി മന