മായാശ്രീ

Mayashree

36 ദ്വിമധ്യമ പഞ്ചമവർജ്യ രാഗങ്ങളിലൊന്ന്. മായാമാളവഗൗളയിൽ പഞ്ചമത്തിന് പകരം പ്രതിമധ്യമം.
S R1 G3 M1 M2 D1 N3 S
S N3 D1 M2 M1 G3 R1 S

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ