ഇലക്ട്ര

കഥാസന്ദർഭം: 

പുരാതന ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിലെ ‘ഇലക്ട്ര’ എന്ന രാജകുമാരിയുടെ ജീവിത സംഘർഷങ്ങളുടെ കഥ മലയാള ഭൂമികയിലേക്ക് പറിച്ചു നട്ട് കേരളത്തിലെ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ തിരുവല്ലയിൽ ‘അമരത്ത്’ തറവാട്ടിലെ കുടുംബ ജീവിത സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരേ സമയം ഫാമിലി സ്റ്റോറിയായും അതോടോപ്പം ഒരു ക്രൈം ഡിറ്റക്ഷൻ സ്റ്റോറിയായും അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 11 November, 2016