ഷെൽട്ടൺ പിൻഹിറൊ

Shelton Pinhiro
Shelton
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 6
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 3

മഞ്ഞുപോലൊരു പെണ്‍കുട്ടി', 'മമ്മി ആൻഡ് മി', 'ബിഗ്‌ ബി ' തുടങ്ങി 'മെമ്മറീസ്' വരെയുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ ഇംഗ്ളീഷ് ഗാനങ്ങൾ എഴുതുകയും പാടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.