സിനിമാ കമ്പനി

Cinema Company
കഥാസന്ദർഭം: 

സിനിമ സ്വപ്നം കണ്ടു നടക്കുന്ന നാലു സുഹൃത്തുക്കളുടെ സൌഹൃദത്തിന്റേയും സിനിമാ മോഹത്തിന്റേയും ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന്റേയും കഥ.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 27 July, 2012
വെബ്സൈറ്റ്: 
http://cinemacompany.in/

XSjr7vXHBUs