സെജോ ജോൺ

Sejo John
Date of Birth: 
തിങ്കൾ, 9 May, 1983
സിജോ ജോൺ
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 2
സംഗീതം നല്കിയ ഗാനങ്ങൾ: 25
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 5