കട്ടുറുമ്പിനും കാതുകുത്തണം

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ ? ]  

PuvJrAmiDUk