ഉരുളുന്നു ശകടം

Year: 
2014
Film/album: 
urulunnu shakadam
0
No votes yet

ഉരുളുന്നു ശകടം തുടരുന്നൊരടനം
വഴികളിൽ അഖിലം ശനിയുടെ ഭരണം

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല ,നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ]